maanantai 20. tammikuuta 2020

Esikuvat puhuvat osa 16 Ylimmäinen pappi


ESIKUVAT PUHUVAT ELI MESSIAS VANHASSA LIITOSSA

PAPPEUS

"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta" (Joh. 5:39). Kun nämä sanat sanottiin, niin silloin ei ollut vielä Uutta Testamenttia . Näissä sanoissaan Jeshua puhuu Vanhan Testamentin kirjoituksista. Huomaamme, että Hän tarkoittaa etupäässä Mooseksen kirjoja. Hän sanoo nimittäin: "Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte Minua; sillä Minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte Minun sanojani?" (Joh. 5: 46,47)


YLIMMÄINEN PAPPI

2.Moos. 28:1 "Ja kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.”

Jumala on viisaudessaan ja armossaan tahtonut esittää Israelin kansalle ja meille kaikille esikuvat niin havainnollisesti ja monipuolisen kirkkaasti, että selviäisi todellisuus Messiaassa. Sen tähden on silmiemme eteen asetettu esikuvina ei ainoastaan elottomia kappaleita, joita näimme ilmestysmajan esineissä, ja eläimiä, kuten näimme uhreissa, vaan myös määrätyssä arvossaan ja erikoisissa toimissaan olevia ihmisiä. Vasta nämä esikuvalliset henkilöt tuovat niin sanoaksemme elämää pyhiin paikkoihin ja antavat persoonansa, arvonsa ja toimensa kautta oikeaa selvyyttä käsityksille. Kaikista näistä henkilöistä on tärkein ylimmäinen pappi; hän on ikään kuin se suuri keskusta, jonka ympärillä kaikki Jumalan pyhäkössä liikkuu. Hänelle ovat kaikki muut henkilöt alamaisia, ja kaikki muut esikuvat ovat määrätyssä suhteessa häneen. Tähän ylimmäiseen pappiin tahdomme nyt kiinnittää huomiotamme.

Voidakseen tulla otolliseksi pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä tarvitsee kaukana oleva syntinen ihminen uhria, joka sovittaa hänet hänen syntisessä tilassaan. Samoin tarvitsee Jumalan yhteyteen tullut uskovainen Jumalan luona edustajaa, ylimmäistä pappia, joka siellä ylhäällä Jumalan edessä peittää uskovaisen heikkoudet ja puutteet sekä edustaa Häntä Isän luona. Tämän ylimmäisen papin tulee olla äärettömän paljon korkeampi ihmistä, niin että hänen arvonsa ja kunniansa ulottuisi Jumalaan saakka; mutta toiselta puolen hänen täytyy myös olla niin tänne maan paikkoihin alentuva, että ihminen kaikkine heikkouksineen ja puutteineen rohkenee häntä lähestyä ja tyhjentää hänelle sydämensä. Tämän käsittää kyllä jokainen armoa etsivä sielu. Ainoastaan Jeshuassa Messiaassa on meillä tällainen Ylimmäinen pappi totuudessaan ja voimassaan. Aaron on Hänen esikuvansa monessa kohdin. Kun Jumalan Sanan ja ilmoitusten mukaan katselemme tätä esikuvaa, saamme jo siitäkin äärettömän paljon siunausta.

Ensiksi meidän tulee ottaa huomioon, mistä tämän papin oli polveuduttava. Me tiedämme sen Herran Moosekselle antamasta käskystä: "sinun veljesi Aaron - Israelin lasten seasta". Kuinka tuttavalliselta ja kodikkaalta tämä kuulostaakaan! Ja kuitenkin Herra sanoo sitten: "Minun pappini."  Herra määrää ja ottaa oman pappinsa halvan ja pienen kansan keskuudesta, kansan, joka juuri aikaisemmin on pelastunut orjuudesta, ja asettaa hänet todellisen pyhäkön palvelukseen jumalallisia tarkoituksia toteuttamaan. Aaron korotettiin näin Israelin kansan keskeltä olemaan veljiensä edustajana Jumalan luona. Ja sen tähden hänen täytyikin pestä itsensä puhtaalla vedellä vaskisesta pesuastiasta ja pukea ylleen "pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi". Tällä tavoin otettiin vertauskuvallisesti pois hänen syntinsä, ja hän saattoi synnittömänä ja kirkastuneena edustaa veljiään Jumalan luona.

Juuri sellainen oli meidän oikea suuri Ylimmäinen pappimme: ihmisistä otettu ihmisten hyväksi, alhaisissa oloissa ollut ja kuitenkin taivaan ja maan hallitsijaksi korotettu! Hebrealaiskirje puhuu siitä ihanalla tavalla: "Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli Hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että Hän kuolemansa kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on saatanan." Eikä Hän ottanut huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen Hän otti huomaansa. "Sen tähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että Hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit" (Hebr. 2:14-17). Ja apostolit sanovat, että Messias on "lihansa puolesta syntynyt isistä" (Room. 9:5), ja että Hän on "Daavidin siementä" (2 Tim. 2:8). Ja jo profeetat olivat ennustaneet, että Hän on "syntyvä neitseestä" (Jes. 7:14) ja että "Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa" (Jes. 11:1). Niin, kiitos olkoon Hänelle, ettei Hän häpeä kutsua meitä "veljikseen", vaan ottaa meidät lapsikseen, niin kuin Hän juhlallisesti sanoo: "Katso, Minä ja lapset, jotka Jumala on Minulle antanut" (Hebr. 2:11-13).

Kuinka ihanaa onkaan saada katsahtaa sellaisen Ylimmäisen papin puoleen, joka on ennen ollut meidän keskuudessamme ja kokemuksestaan tuntee meidän elämämme ja heikkoutemme! Ja kuinka turvallista onkaan tietää, että Hän on nyt Majesteetin oikealla puolella kirkkaudessa, mutta on kuitenkin ihminen ja säälii meitä heikkoudessamme! Kuinka turvallisesti ja täydessä luottamuksessa voimmekaan aina lähestyä Häntä, aivan kuten apostoli kehottaa: "Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan" (Hebr. 4:15,16).

Mutta ylimmäinen pappi ei ollut ainoastaan ihminen, veljiensä kaltainen. Hän oli samalla myös korotettu korkealle heidän yläpuolelleen. Hän ei ollut ainoastaan kansansa edustajana Jumalan luona, vaan hän oli myös Jumalan edustajana kansansa keskellä. Tämä nähdään selvästi erikoisesti Aaronista, joka oli ensimmäinen ylimmäinen pappi. Ja ennen kuin Aaron oli ryhtynyt toimittamaan ylimmäispapillista virkaansa, Herra sanoi hänestä Moosekselle: "Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana" (2 Moos. 4:16). Mooseksen tuli edustaa Jumalaa, ja Aaron oli oleva hänen suunaan. Aaronin tuli esittää Jumalan sanomaa Israelin lapsille, niille, jotka lihan puolesta olivat hänen veljiään, ja ilmoittaa heille Jumalan tahto.

Jeshua Messias on jo, kauan ennen kuin Hän tuli suureksi Ylimmäiseksi papiksi, vapaaehtoisesti antanut tällaisen lupauksen: "Minä julistan Sinun nimeäsi veljilleni, ylistän Sinua seurakunnan keskellä" (Ps. 22:23). Apostoli tahtoo nimenomaan teroittaa sitä meille (Hebr. 2:12). Ja Hän olikin itse "Sana", Hän oli sitä jo alusta asti (Joh. 1:1). Hänessä, tässä "Sanassa", on Jumala puhunut meille koko sydämensä mielen ja tarkoituksen. Sen tähden apostoli sanookin: "Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on Hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi" (Hebr. 1:1,2).

Mutta vanhan liiton ylimmäinen pappi ei ainoastaan tuonut Herran sanaa; hänen piti myös julistaa Herran siunaus kansalle. Kun Aaron oli mennyt sisälle pyhäkköön, odotti kansa esipihalla. Se odotti Herran siunausta, sillä se tiesi, että Herra Jumala tahtoo antaa siunauksen omalle kansalleen. Ja kun Aaron vihdoin tuli ulos pyhäköstä, hän nosti kätensä kansan yli ja sanoi: "Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan" (4 Moos. 6:24-26). Aaron ei julistanut tätä omasta päästään eikä omalla vallallaan, vaan hän oli pelastuksen ja siunauksen Jumalan sanansaattajana. Ja Herra itse olikin käskenyt näin: "Näin he laskekoot Minun nimeni israelilaisten ylitse, ja Minä siunaan heitä" (4 Moos. 6:27).

Kuinka ihanasti Raamattu puhuukaan tässä suhteessa suuresta Ylimmäisestä papista Jeshuasta! Apostoli Pietari puhui Juudan kansalle näin sanoen: "Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt Hänet siunaamaan teitä" (Apt. 3:26). Ylistys olkoon Hänelle! Hän on siis tullut siunaamaan meitä. Hänen kauttaan tulevatkin "siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä" (1 Moos. 28:14), ja Aabrahamin siunaus (so. hänelle luvattu siunaus) on Messiaassa Jeshuassa tullut pakanain osaksi (Gal. 3:14). Sen tähden voimme iloisina yhtyä apostoli Paavalin sanoihin: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeshuan Messiaan Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Messiaassa" (Ef. 1:3).

Siunaten Herra vaelsi täällä maan päällä, opetuslapsiaan siunaten Hän meni täältä ylös todelliseen pyhäkköön taivaaseen. Ja tullessaan sieltä takaisin Hän on julistava kaikille uskollisille palvelijoilleen tämän sanoman: "Tulkaa, Minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti" (Matt. 25:34). - iloitse, sinä Herran kansa! Suuren Ylimmäisen papin siunaavien käsien alla olet käyvä Herrasi iloon ja omistamaan valtakunnan!

Vanhan liiton ylimmäisen papin virkaan kuului, että hänen tuli jakaa Israelin kansalle kaikki Jumalan lupaama armo ja siunaus. Hän välitti kansalle Jumalan sovituksen ja anteeksiantamuksen. Hänen kauttaan tuli Jumalan rauha ja siunaus kansan osaksi, yksin hänen kauttaan voitiin lähestyä Jumalaa. Ja hän toimitti kansan puolesta Jumalan luo nousevan hyvänhajuisen suitsutuksen. Mutta muistakaamme, että tämä kaikki oli esikuvallista, sillä tässä papit "lain mukaan esiinkantoivat lahjoja" ja palvelivat "siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo" (vanha käänn. "jäljennös ja varjokuva"; Hebr. 8:5). Ja israelilainen tuli näitten esikuvien kautta osalliseksi Jumalan siunauksesta ainoastaan silloin ja sen kautta, kun hän uskoi Jumalaan ja piti tosina Hänen suuret lupauksensa.

Me sitä vastoin voimme iloita siitä, että meidän Ylimmäinen pappimme on tullut "paremman liiton takaajaksi", sillä "laissa on vain tulevan hyvän varjo", eikä se voi tehdä uhrien tuojia täydellisiksi (Hebr. 7:22; 10:1). Mutta Jeshua Messias voi "täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat' (Hebr. 7:25). Hänessä "meillä on lunastus Hänen verensä kautta" (Ef. 1:7), ja Hänen kauttaan "olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet' ja meillä on "rauha Jumalan kanssa" (Room. 5:1). Niin, Hän itse on "meidän rauhamme" (Ef. 2:14). Ei ole mitään armoa eikä lupausta, jota meille ei olisi lahjoitettu Hänessä ja Hänen kauttaan. Kaikki Jumalan lupaukset ovat Messiaassa "on" ja "amen" (2 Kor. 1:20).

Kaikesta tästä, mitä olemme kuulleet Israelin ylimmäisestä papista, käy selvästi ilmi, että se oli kaikkein korkein virka. Herra oli asettanut kaiken kunnian ja kaiken arvon yhteen henkilöön. Ylimmäisen papin persoonaan oli asetettu korkein virka sen tähden, että Jumala antoi hänessä tulevan Messiaan kolmenlaisen viran esikuvan.

Tämä on ihmeellinen asia, ja se ansaitsee täyttä huomiotamme. Messiaan ei tullut olla Jumalan voitelema ainoastaan niin kuin muutkin Jumalan lähettämät ja uskotut henkilöt, olivatpa ne sitten profeettoja, pappeja tai kuninkaita, vaan Hän oli oleva se ainoa, erinomainen ja kaikkia muita suurempi Jumalan voitelema. Ja sen tähden Jumala kätki hänen persoonaansa kaikki nämä mainitut kolme arvovaltaa.

Ylimmäinen pappi oli tässä kohdin Messiaan täydellinen esikuva. Hänessä nähdään kuvattuina Messiaan kolme virkaa. Hänen jalokivin koristettu rintakilpensä sekä siihen kiinnitetyt "uurim ja tummim", so. "valot ja täydellisyydet", joiden kautta kysyttiin Jumalan tahtoa ja salaisuuksia, tekivät hänestä selvästikin Jumalan profeetan. Ylimmäisen papin käärelakki sekä siihen kiinnitetty kultainen otsalehti, jota Raamattu nimittää "pyhäksi kruunuksi" (3 Moos. 8:9), ja jonka päälle pyhä voiteluöljy ensin vuoti, osoittaa meille, että hän oli todellakin kuningas Jumalan edessä. Ja ne erikoiset ja kauniit vaatteet, joissa hän virantoimituksissaan aina esiintyi pyhäkössä, viittaavat hänen suureen arvoonsa Jumalan pappina.

Kuinka elävän kuvan tämä ylimmäinen pappi arvoineen antaakaan Hänestä, jonka Jumala oli erikoisella tavalla voidellut taivaallisella öljyllä, siitä miehestä, josta Mooses Herran Hengen kautta julistaa: "Profeetan Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken Hänen puhua. Ja joka ei kuule Minun sanojani, joita Hän Minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille" (5 Moos. 18:18,19)! Hän antaa kuvan siitä profeetasta, joka oli "voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä" (Luuk. 24:19), joka on Isän helmassa ja on Isästä ihmisille ilmoittanut (Joh. 1:18), ja joka puhuu sitä, mitä Isä on Hänelle opettanut (Joh. 8:28).

Mutta nämä esikuvien varjot viittaavat myös siihen Herran voitelemaan, joka on asetettu Kuninkaaksi Siionin pyhälle vuorelle (Ps. 2:1-6). Maan kuninkaat ja päämiehet tosin nousevat Häntä vastaan, mutta vihdoin kuninkaat kuitenkin kantavat Hänelle antimia, ja "Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat Häntä" (Ps. 72:11). Ja vihdoin ne viittaavat Häneen, joka ei ole ainoastaan ylimmäinen pappi, vaan Ylimmäinen pappi "iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan" (Ps. 110:4), ja joka on se suuri Ylimmäinen pappi, josta on puhuttava paljon ja iankaikkisesti (Hebr. 7. luku).

On hyvin ihmeellistä, kuinka näissä esikuvissa ylimmäisen papin virka korotetaan kaikkien muitten arvovirkojen yläpuolelle. Se on niin sanoaksemme polttopisteenä Aaronin valitsemisessa. Ja Herra käyttää määräyksessään monta kertaa sanoja: "...että hän olisi Minun pappini." Ja jos katselemme asiaa eteenpäin, niin näemme, että niin ei ollut ainoastaan Mooseksen aikana, vaan Joosuan piti kysyä neuvoa ylimmäiseltä papilta Eleasarilta (4 Moos. 27:21), ja tuomarien, vaikka heidän joukossaan oli uskon voimaisia ja arvokkaita henkilöitä, täytyi aina olla alamaisia ylimmäiselle papille. Vasta kuninkaitten aikana kuninkuus kohosi arvossa pappeuden rinnalle.

Aivan niin on ollut Jeshuassa. Jos emme ota lukuun sitä aikaa, jolloin Hän henkensä kautta puhui proteetoissaan ja lähettiläissään, niin näemme, että Hänen proteetallisen virkansa aika oli hyvin lyhyt täällä maan päällä. Eikä kuninkuudesta näy paljon mitään; se on ikään kuin verhon takana ja on odotettavissa vieläkin. Mutta Hänen ylimmäispapillinen arvonsa alkoi täällä maan päällä Getsemanessa, ja se kestää vielä edelleenkin.

Mutta niinhän asiat käyvät meidän hengellisissä kokemuksissammekin! Mihin silmämme ensiksi kiintyvät, kun viheliäisinä syntisinä tahdomme lähestyä Jumalaa? Ne kiintyvät todellakin Häneen, joka on riippunut ristillä, ja joka samassa persoonassaan on alttari, uhri ja ylimmäinen pappi. Ja mihin silmämme sitten katsoo, kun olemme Hänen uhrinsa kautta sovitettuina astuneet sisään pyhäkköön ollaksemme Jumalan luona ja vaeltaaksemme Hänen lapsinaan koko loppuikämme? Eikö silmä ole yhä kiintynyt tähän suureen Ylimmäiseen pappiin, joka "aina elää ja rukoilee meidän edestämme"!? Ja vaikka Hän nyt istuu Majesteetin oikealla puolella taivaassa, sillä Hänelle on annettu "kaikki valta taivaassa ja maan päällä", niin Hän "vain odottaa, kunnes Hänen vihollisensa pannaan Hänen jalkojensa astinlaudaksi" (Hebr. 10:13).

Ylimmäisen papin virka oli korkein, ja sen tähden ei voinut olla useampia ylimmäisiä pappeja. Pappeja oli paljon; mutta ylimmäisiä pappeja ei ollut koskaan virassa useampia kuin yksi. Evankeliumeissa tosin luetellaan Jeshuan ajalta nimeltä useampiakin sellaisia, mutta virassa ei kuitenkaan ollut muuta kuin yksi. Sitä paitsi oli Israelin kansa jo siihen aikaan hyljännyt Herran tiet ja säädökset. Kuolema ei sallinut maallisen ylimmäisen papin pysyä virassa ainaisesti, ja sen tähden täytyi toisen astua hänen sijaansa, jotta meille säilyisi iankaikkisesti pysyvän ylimmäisen papin viran esikuva. Jos olisi löytynyt joku kuolematon ylimmäinen pappi, niin hän olisi epäilemättä aina pysynyt virassaan.

Jumalan olkoon kiitos! Sellainen iankaikkinen Ylimmäinen pappi on totisesti olemassa! Hän ei tosin ole Aaronin suvusta, vaan Hän on "pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan" (Ps. 110:4). Ja Hän se on, josta pyhät kirjoitukset todistavat näin: "...jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava", - "tällä on katoamaton pappeus, sen tähden että Hän pysyy iankaikkisesti" (Hebr. 7:3,24). Hän on "välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Messias Jeshua, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä" (1 Tim. 2:5,6). Hänet on Jumalan valan sanalla asetettu ylimmäiseksi papiksi, sillä "Hän elää aina" ja on "iankaikkisesti täydelliseksi tullut' (Hebr. 7:25,28).  Kuinka autuaallista onkaan, ettei tässä iankaikkisesti tapahdu mitään muutosta; Hän on ainoa Ylimmäinen pappi, ja Hän on siinä asemassa iankaikkisesti!

Paitsi sitä, että ylimmäinen pappi oli yksi, niin ettei hänen rinnallaan voinut olla muita, on vihdoin myös hänen arvonsa erikoisen suuri. Jumala itse oli hänet kutsunut, säätänyt, miten hänet oli virkaan asetettava, määrännyt kaikki hänen virkatehtävänsä sekä vihdoin ihmeellisellä tavalla vahvistanut nämä säädöksensä. Kaikki oli tässä alusta loppuun yksin Jumalan työtä. Mooses saattoi valita apulaisikseen seitsemänkymmentä miestä, hän saattoi asettaa sukukuntien johtohenkilöt sekä määrätä tuhansien ja satojen päämiehet. Mutta Aaronin valitseminen ja ylimmäiseksi papiksi asettaminen tuli suoraan Jumalalta. Sen tähden siitä puhuu Uusi Testamenttikin, kun siellä sanotaan, "ettei kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin" (Hebr. 5:4).

Jumala määräsi kaikki pyhäkön toimet; ja Jumala vahvisti julkisesti Aaronin virkaan määräämisen. Olemme jo edellisessä, käsitellessämme liitonarkkia, nähneet, kuinka Aaronin sauva viheriöi, jonka tapauksen johdosta Israelin kansan napina täysin lakkasi ja kaikki tulivat vakuuttuneiksi siitä, että Jumala itse oli Aaronin valinnut. Ja kun Aaron sitten toimitti ensimmäisen uhrinsa, antoi Herra juhlallisesti vastauksen tälle palvelijalleen. Siitä meille on kerrottu seuraavasti: "Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa" (3 Moos. 9: 23, 24). Miten lapsellisen luottavaisesti voikaan kukin israelilainen katsoa tähän mieheen, jonka Jumala oli valinnut ja merkinnyt suosionsa sinetillä! Varmaan hänessä nousi ajatus: minun asiani Jumalan edessä ovat parhaimmissa käsissä!

Todellisuudet ovat korkeampia kuin niiden varjokuvat, ja Messias on korkeampi kuin Hänen esikuvansa Aaron. Sitä lapsellisemmin ja turvallisemmin tulee meidän luottaa Häneen! Me tiedämme, että Hän on iankaikkisesta iankaikkiseen Isälle kallis ja uskottu. Sen tähden Raamattu sanoo: "Niinpä Messiaskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan Hän, joka sanoi Hänelle: 'Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minä Sinut synnytin'" (Hebr. 5:5). Isä on uskonut Hänelle suuren tehtävän, ja "Häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut' (Joh. 6:27). Isä on vahvistanut valintansa antaen ihmeitten ja tunnusmerkkien tapahtua Messiaan maallisen elämän aikana.

Isä on uskonut Hänelle kunniakkaan lopun, sillä "rauhan Jumala" on "kuolleista nostanut Hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeshuan" (Hebr. 13:20). Ja Isä on Hänet korottanut ja tehnyt Hänet uskotuksi Hänen kansalleen, sillä: "Koska Hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulet te" (Apt. 2:33). Jokainen Hänelle kuuluva sielu tuntee tästä lähtien suuren, armahtavaisen Ylimmäisen pappinsa ja turvautuu iankaikkisiksi ajoiksi lapsellisessa luottamuksessa Häneen sekä lepää Hänen täydellisten tekojensa perustuksella.

Oi ystävät, pitäkäämme huoli siitä, että tämä uskollinen Ylimmäinen pappimme ja edustajamme Isän luona tulisi ainoaksi autuutemme perustukseksi! Sillä "ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt. 4:12). Hän on meidän toivomme varma perustus, pelastuksemme kallio. Ja Häntä voimme turvallisesti ja pelkäämättä lähestyä!
Ivan Veniaminovitsh  Kargel  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti