torstai 23. tammikuuta 2020

Esikuvat puhuvat osa 21 Pyhä voiteluöljy


ESIKUVAT PUHUVAT ELI MESSIAS VANHASSA LIITOSSA

"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta" (Joh. 5:39). Kun nämä sanat sanottiin, niin silloin ei vielä ollut Uutta Testamenttia. Näissä sanoissaan Jeshua puhuu Vanhan Testamentin kirjoituksista. Huomaamme, että Hän tarkoittaa etupäässä Mooseksen kirjoja. Hän sanoo nimittäin: "Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte Minua; sillä Minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte Minun sanojani?" (Joh. 5: 46,47)


PYHÄ VOITELUÖLJY

 Lue 2 Moos. 30:22,23

Olemme varmastikin huomanneet, että näissä esikuvissa ei ollut mitään tarpeetonta, jota ilmankin kuva olisi tullut eheäksi, eikä mitään puutettakaan, kaikki on ollut tarpeellista, jotta meidän Herramme, todellisen Ylimmäisen papin ja Israelin pelastajan, kuva tulisi kaikin puolin valaistuksi. Jumala itse on antanut kuvat ja määrännyt piirteet. Taivaassa oleva todellisen majan rakentaja on pitänyt huolta siitä, ettei maallisissa esikuvissa esiinny mitään väärää, epäselvää tai vajavaista, vaan että kaikki on Hänen oman suunnitelmansa mukaan oikealla paikallaan ja täysin vastaa tarkoitustaan. Mahdollisesti me emme ymmärrä emmekä osaa selittää kaikkia näitä esikuvia, mutta me tiedämme, että Hänen tekonsa on täydellistä, eikä meidän heikkoutemme eikä tietämättömyytemme voi tehdä tyhjäksi Hänen tarkoituksiaan.

Jos sekin ihana aine, josta nyt aiomme puhua, puuttuisi, niin olisi suuri vajaus syntynyt siinä rikkaassa aarteessa, jonka ilmestysmaja meille tarjoaa.

Voiteluöljyssä oli pääaineksena tavallinen öljy, jota saadaan öljypuusta. Kanaanin maassa sitä kasvaa paljon. Raamatussa puhutaan usein öljystä, ja sitä käytettiin erikoisesti juhla- ja ilopäivinä. Surun ja paaston aikoina sitä ei käytetty. Öljyllä voiteleminen on niin muodoin ilon ja onnen vertauskuva, minkä vuoksi Raamatussa puhutaankin "iloöljystä". Monista raamatunkohdista käy selvästi ilmi, että murheessa, kärsimyksissä ja paastossa oltiin jyrkästi erillään kaikesta öljyllä voitelemisesta, mutta ilo ja onni olivat täysin sopusoinnussa sen kanssa.

Edelleen öljy kuvaa Jumalan siunausta. Esimerkiksi Mooseksen kautta Asserin sukukunnalle julistettu Herran siunaus kuului: "Siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki, ja kastakoon hän jalkansa öljyyn" (5 Moos. 33:24). Job kuvaa onnensa päiviä ja Jumalan siunauksen ylenpalttisuutta seuraavin sanoin: "Askeleeni kylpivät kermassa ja kallio minun vierelläni vuoti öljyvirtoja" (Job 29:6). Missä Jumala antaa siunauksensa, siellä on runsaasti öljyä.

Öljyllä voiteleminen on vielä kuvauksena vihkimisestä suureen tehtävään Jumalan edessä. Esim. Israelin kuninkaat, ylimmäiset papit ja jotkut profeetat voideltiin öljyllä. Niinpä se on voiman ja elämän esikuva; sairaita voideltiin öljyllä, jotta he parantuisivat.

Viimein ja ennen kaikkea, katsoen öljyn valovoimaan ja runsauteen, se kuvaa Pyhää Henkeä. Sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa on paljon lausuntoja, joissa Pyhän Hengen lahja sijoitetaan öljyllä voitelemisen yhteyteen tai joissa sitä kuvataan sillä. Ja Jumala itse toimittaa aina sen voitelemisen. Messiaasta sanotaan usein, että Hän on "Herran voitelema". Sana "Messias" merkitseekin "voideltu". Ja Jumalan lapsistakin sanotaan, että Pyhä Henki on "vuodatettu" heidän päälleen, ja puhutaan heille annetusta "voitelusta" (1 Joh. 2:20,27).

Jo se seikka, että Herra nimenomaan sanoo voiteluöljyä "pyhäksi", vahvistaa meille sen, että se kuvaa Pyhän Hengen vuodatusta. Ja ilo ja rauha tuleekin meille ainoastaan Herramme Jeshuan lähettämän Pyhän Hengen vuodatuksen kautta. Ilman Pyhää Henkeä ovat kaikki meidän päivämme katumus- ja murhepäiviä. Ja kaikki siunaukset, joita saamme nauttia, ovat meille annetut Pyhän Hengen kautta, minkä vuoksi meidän aina tulee niistä kiittää. Sen tähden apostoli sanookin: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeshuan Messiaan Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Messiaassa " (Ef. 1:3).

Niin, Pyhän Hengen kautta meille tulee voimaa heikkouteemme niin että voimme tulla "väkeviksi sisäisen ihmisen puolesta". Yksin Pyhän Hengen kautta meihin tulee elämää. Ilman Häntä hallitsee kylmyys, pimeys ja kuolema, vaikka olisikin ulkonaista hurskautta, uskonnollisuutta ja jumaluusopillista tietoa. Mutta kun Herran Henki tulee, silloin kuolleet luut heräävät elämään (Hes. 37:7-10). Ja Hengen "hiljaisen tuulen hyminän" (1 Kun. 19:12,13) vaikutuksesta ihminen tulee silloin johdetuksi "kaikkeen totuuteen". - Kiitos olkoon Herralle, että Hän on meitä lähellä ja tahtoo täyttää meidät Hengellään! Oi, kuinka ihanaa onkaan, että meidän Herramme Messiaan ja Hänen taloutensa esikuvissa on tämäkin asia niin selvästi esitetty.

Pyhään voiteluöljyyn oli pantava "parhaita hyvänhajuisia aineita": mirhaa, kanelia, kalmoruokoa ja kassiaa. Näistä valmistettiin se voiteluöljy, joka kuvaa Pyhän Hengen ihanaa tuoksua ja autuaallista vaikutusta Jumalan edessä. On otettava huomioon, että myös pyhään suitsukkeeseen pantiin neljänlaatuisia aineita. Se viittaa siihen, että suitsutus ja pyhä voiteluöljy ovat yhteydessä toistensa kanssa, mitä tulee niiden vertauskuvalliseen merkitykseen. Raamatussa onkin kerrottu suitsukkeen valmistamismääräys heti pyhän voiteluöljyn määräyksen jälkeen (2 Moos. 30:34 ss.). Itse asiassa onkin niin, että Pyhän Hengen, tämän Jumalan suloisen tuoksun, täytyy ensin kaikkine suloisuuksineen tulla meidän sydämeemme, jotta siitä voisi nousta Jumalan eteen suloisen tuoksun ja rukoilevan palveluksen suitsutusuhria. Myös kunniakkaassa Herrassamme Jeshuassa oli tämä Pyhä Henki vaikuttanut kaikki ne suloiset asiat ja täydellisyydet, joita näillä suitsutusaineilla juuri kuvataan; siitä puhuu Jes. 11:1,2. Kaikki Hänen ihanat ominaisuutensa, jotka tulivat ilmi Hänen maan päällä ollessaan, Hän siis sai taivaasta tulleen pyhän voiteluöljyn vaikutuksesta.

Ilmestysmaja ja kaikki sen esineet - liitonarkki, näkyleipäpöytä, kultainen lampunjalka, suitsutusalttari, polttouhrialttari, vaskinen pesuallas - kaikki oli siveltävä voiteluöljyllä; niin oli Jumala määrännyt. Kaikki taivaallisten esikuvat oli merkittävä pyhän voiteluöljyn sinetillä. Aikaisemmin olemme jo nähneet, että kaikki nämä ilmestysmajan kalliit vertauskuvalliset esineet esittävät joitakin Herramme Messiaan eri puolia ja ominaisuuksia. Pyhän voiteluöljyn esikuvan kautta käsitämme sen, että kaikki nämä Hänen eri puolensa ja ominaisuutensa ovat merkityt Pyhän Hengen sinetillä. Jos katselemme Hänen maanpäällistä elämäänsä, niin näemme, että kaikki seikat sen vahvistavatkin. Ihmiseksi tullessaan Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Hänen suureen Vapahtajan tehtävään ryhtyessään Pyhä Henki tuli Hänen päälleen. Hänen saarnansa ja ihmeelliset tekonsa tapahtuivat Pyhän Hengen kautta, kuten Hän itse sanoo (Matt. 12:28). Ja Pyhän Hengen kautta Hän on antanut itsensä uhriksi meidän syntiemme edestä, sillä apostoli sanoo: "Kuinka paljoa enemmän on Messiaan veri, Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa" (Hebr. 9:14). Joka askeleella nähdään Jumalan Hengen sinetti.

Mutta Messias ei ollut ainoastaan erikoisten ominaisuuksiensa puolesta Herran Hengellä merkitty, vaan koko Hänen persoonansa oli Pyhän Hengen voitelema. Ja Messias merkitseekin "voideltu", joten "koko jumaluuden täyteys asui Hänessä 'ruumiillisesti'". Kuinka suuri ilo ja lohdutus tässä onkaan kaikille Jumalan lapsille! Sillä niin kuin voiteluöljy oli Herran käskyn mukaan vuodatettava Aaronin päälle ja hänen kauttaan kaikkien ilmestysmajassa palvelevien päälle, samoin on Pyhä Henki vuodatettu Messiaan päälle sekä Hänessä ja Hänen kauttaan kaikkien Hänen omien lampaittensa päälle. Senpä tähden apostoli sanookin, että he ovat "täydelliset" tai "täytetyt Hänessä" (Kol. 2:10) ja että "sekä Hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden Hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi" (Hebr. 2:11). Niin, Hän on Ylimmäinen pappi pappien keskellä, esikoinen kaikkien veljien keskellä, oman ruumiinsa pää, josta voiteluöljy virtaa partaan ja vaatteisiin. Hänestä, joka on pyhä, on meidänkin päällemme tullut voitelua, joka opettaa meille kaikkea ja pysyy meissä (1 Joh. 2:20,27). Ylistetty olkoon Hänen pyhä nimensä!

Tätä voiteluöljyä Herra kutsuu useita kertoja nimenomaan "pyhäksi" ja ilmoittaa, että se, joka käyttää sitä väärin, on hävitettävä pois Herran kansasta (jae 33). Edelleen Herra sanoo, että kaikki ne esineet, joiden päälle pyhää voiteluöljyä vuodatetaan, "tulevat korkeasti-pyhiksi" (j. 29), ja Hän kieltää nimenomaan sitä vuodattamasta ihmisen paljaalle ruumiille. Ylimmäisen papin päässä oli käärelakki ja pyhä kruunu, kun pyhä voiteluöljy kaadettiin hänen päälleen. Ja kun Aaronin pojat vihittiin papin virkaan, vihmottiin voiteluöljyä heidän vaatteittensa päälle. Kuten jo edellisestä olemme nähneet, tuottivat Aaronin ja hänen poikiensa vaatteet heille jotakin, mitä heillä itsellään ei luonnostaan ollut, nimittäin jotakin jumalallista, Jumalan antamaa, ja ainoastaan tähän soveltui pyhän voiteluöljyn merkki. Ihminen luonnostaan, sellaisena kuin hän on syntiin langenneena ja omassa voimassaan, ei kelpaa vastaanottamaan Pyhän Hengen voitelua.

Tässä meille on annettu tärkeä ja kallis esikuva. Ja koska me, uuden liiton lapset, emme enää ole tekemisissä tosiasiain varjon kanssa, vaan elämme evankeliumin täydessä valossa, niin meidän tulee sitä tarkemmin ottaa vaari näistä varoituksista, ettemme tekisi Pyhää Henkeä murheelliseksi, emme Häntä sammuttaisi emmekä jäljittelisi oman mielemme mukaan. Niin on, että Pyhä Henki tuli ja jäi Jeshuan Messiaan päälle, kuten Johannes todistaa (Joh. 1:32-34); mutta syntisen lihan päälle tämä pyhä voiteluöljy ei voi tulla, eikä maailma voi ottaa vastaan Pyhää Henkeä, totuuden Henkeä, "koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä", niin kuin Jeshua itse sanoo (Joh. 14:17). Jumala on niin rakastanut maailmaa, että Hän antoi ainokaisen Poikansa. Häntä tarjotaan maailmalle, ja se, joka ottaa Hänet vastaan, pääsee Pojan kautta sovintoon Jumalan kanssa, ja hänen sydämensä avautuu saamaan osansa pyhän voiteluöljyn siunauksesta. Ja kuinka voisi muutoin ollakaan, koska ihminen syntisen luontonsa tilassa ei ole otollinen Jumalalle. Ja "lihan mieli on kuolemaa" ja "vihollisuutta Jumalaa vastaan" (Room. 8:6,7)! Sen tähden on selvää, että missä Jumalan Henki toimii, siellä täytyy olla uusi luomus, Jumalasta syntynyt uusi ihminen.

Jos oikein ajattelemme ja tutkimme näitä asioita, niin meidän täytyy myöntää, että ne ihmiset tekevät itsensä syypäiksi Jumalan pilkkaamiseen, jotka elävän uskon kautta Pyhää Henkeä omistamatta luulevat kätten päällepanemisen tai muun seremonian kautta, ainoastaan kirkollisen virkansa perustuksella, voivansa antaa Pyhää Henkeä muille uskosta osattomille ja Jumalasta vieraantuneille ihmisille. Kaikkein lievimmin on heistä sanottava: "He eivät tiedä, mitä tekevät." Mutta Jumalan lapsetkin, jotka uskon kautta ovat osallistuneet Pyhästä Hengestä, ovat tässä kohdin vaarassa eksyä ja ruveta vuodattamaan pyhää voiteluöljyä syntisen lihan päälle. He sanovat: " Jumala on käskenyt minua sitä tekemään, Hän on kutsunut minut siihen työhön, Hän on minut lähettänyt", ja kuitenkin he ovat todellisuudessa noudattaneet omaa lihallista mieltään ja luonnollista ymmärrystään, vaikka he luulevat sen olevan Pyhän Hengen johtoa. Tässä on suuri eksymisen vaara. Kyllähän meidän uskollinen Herramme johtaa omiaan ja antaa mieltä ja viisautta, mutta heidän pitää silloin myös nöyrästi ja kuuliaisina alistua Hänen johtoonsa. Heidän täytyy oppia odottamaan hiljaisuudessa ja ottamaan vastaan tarpeellista kuritustakin.

Jumalan lapsilla on suuria vaaroja pyhän voiteluöljyn väärin käyttämisessä, niin kuin Israelin kansankin keskuudessa, missä sen ainekset ja valmistaminen oli niin selvästi kerrottu lain kirjassa. Kuinka usein tahtoisikaan ihminen näyttäytyä oikein "hengellisenä", enemmän kuin hän todellisuudessa onkaan! Ja ellemme ole varuillamme, saattaa jokaisessa tehtävässä tulla esille väärän, jäljitellyn voiteluöljyn hedelmiä. Kuinka tahtookaan lihallinen mieli pyrkiä esille julkisissa toimissamme, yhteisissä rukouksissamme, saarnoissamme sekä keskusteluissamme sellaisten ihmisten läsnä ollessa, joiden arvostelua me pelkäämme tai tarvitsemme! Kuinka usein tahtookaan tällaisissa asioissa "minä itse", oma viisaus ja kunnia, ruveta johtamaan, vaikka Pyhä Henki yksin voi tässä oikean pyhän voitelun antaa! Kuinka tärkeää onkaan, että vilpittömässä mielessä ja todellisesti alistamme henkemme, sielumme ja ruumiimme Pyhän Hengen johtoon sekä vihaamme kaikkea ulkokultaisuutta ja pyhän voiteluöljyn väärennystä!

Lopuksi sallikaa minun kysyä teiltä: Oletteko kaikki osallistuneet tästä pyhästä voiteluöljystä? Oletteko sinetöidyt lupauksen Pyhällä Hengellä Messiaan päivään saakka, ja onko Hän perintönne vakuutena (Ef. 1:13,14)? Ellei teillä tätä ole, niin ei merkitse paljoakaan, oletteko parempia vai huonompia kuin jotkut toiset ihmiset. Te olette kuitenkin ainoastaan "luonnollisia ihmisiä", "liha", ja "liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa". Se ei saa sitä nähdä eikä voi sinne päästä. Sillä järkähtämättömänä pysyy tämä sana: "Mutta jolla ei ole Messiaan Henkeä, se ei ole Hänen omansa" (Room. 8: 9). Herra johdattakoon meitä kaikkia oikealle tielle!

Ivan Veniaminovitsh  Kargel  

Haku Esikuvat puhuvat 23 osaa https://tutkitaankirjoituksia.blogspot.com/2020/01/esikuvat-puhuvat-kooste-23-osaa.html

Kuka oli Ivan Kargel
https://tutkitaankirjoituksia.blogspot.com/2020/01/uskon-sankari-ivan-veniaminovitsh-kargel.html

2.Mooseksen kirja 30:22-38

30:22 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
30:23 "Ota itsellesi hajuaineita parasta lajia: sulavaa mirhaa viisisataa sekeliä, hyvänhajuista kanelia puolet siitä eli kaksisataa viisikymmentä sekeliä ja hyvänhajuista kalmoruokoa samoin kaksisataa viisikymmentä sekeliä,
30:24 sitten vielä kassiaa viisisataa sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta öljypuun öljyä.
30:25 Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa; se olkoon pyhä voiteluöljy.
30:26 Voitele sillä ilmestysmaja, lain arkki
30:27 ja pöytä kaikkine kaluineen, seitsenhaarainen lamppu kaluineen, niin myös suitsutusalttari,
30:28 polttouhrialttari kaikkine kaluineen ynnä allas jalustoineen.
30:29 Ja pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti-pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi.
30:30 Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua.
30:31 Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen.
30:32 Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on, ja pyhänä se pitäkää.
30:33 Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa."
30:34 Ja Herra sanoi Moosekselle vielä: "Ota itsellesi hyvänhajuisia aineita, hajupihkaa, simpukankuorta, tuoksukumia, näitä hyvänhajuisia aineita, ja puhdasta suitsuketta, yhtä paljon kutakin lajia,
30:35 ja tee niistä suitsutus, höystesekoitus, jollaista voiteensekoittaja valmistaa, suolansekainen, puhdas ja pyhä.
30:36 Ja hienonna osa siitä jauhoksi ja pane sitä lain arkin eteen ilmestysmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle. Korkeasti-pyhänä se pitäkää.
30:37 Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä.
30:38 Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa."

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti