keskiviikko 22. tammikuuta 2020

Esikuvat puhuvat osa 18 Ylimmäisen papin puku


ESIKUVAT PUHUVAT ELI MESSIAS VANHASSA LIITOSSA


"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta" (Joh. 5:39). Kun nämä sanat sanottiin, niin silloin ei vielä ollut Uutta Testamenttia. Näissä sanoissaan Jeshua puhuu Vanhan Testamentin kirjoituksista. Huomaamme, että Hän tarkoittaa etupäässä Mooseksen kirjoja. Hän sanoo nimittäin: "Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte Minua; sillä Minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte Minun sanojani?" (Joh. 5: 46,47)

YLIMMÄISEN PAPIN PUKU

Todellisen Ylimmäisen papin, joka edustaa lunastettua kansaansa Jumalan edessä, tulee olla pyhä, viaton ja synnitön, sillä kuinka Hän muutoin voisikaan olla otollinen pyhälle ja vanhurskaalle Jumalalle! Sen tähden apostoli selittää, millainen Hän on oleva, seuraavin sanoin: "Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut" (Hebr. 7:26). Hänellä täytyi olla sekä jumalallisia että inhimillisiä ominaisuuksia, jotta Hän voisi olla otollinen sekä Jumalalle että ihmisille. Aaronilla ei ollut sellaisia ominaisuuksia - yhtä vähän kuin kenelläkään muullakaan ihmisellä. Mutta koska hänen tuli olla suuren, tulevan Ylimmäisen papin esikuvana, jolla täydellisesti on nämä ominaisuudet, sen tähden Jumala itse asetti Aaroniin esikuvallisesti suuren Ylimmäisen papin ominaisuudet. Aaronin virkapuku oli sellainen, että jokainen vaatekappale ja jokainen niiden osa antoi kuvan todellisen Ylimmäisen papin, Herramme Jeshuan Messiaan, ominaisuuksista. Nyt käsittelemme tämän virkapuvun esikuvallista merkitystä. Ensiksi on siis

ihokas ja sininen kasukan viitta

Lue: 2 Moos. 28:31-35,39 (kirjoituksen lopussa)

Herran määräys kuului : "Kudo myös ruutuinen ihokas valkoisista pellavalangoista" (j. 39). Tämä oli ensimmäinen vaatekappale, joka puettiin Aaronin ylle, sen jälkeen kun Mooses oli pessyt hänet puhtaaksi. Valkoinen, kalliista kankaasta tehty vaatekappale oli kuva siitä viattomuudesta ja vanhurskaudesta, jota hänen virassaan tuli osoittaa sekä Jumalan että ihmisten edessä. Ilman tätä viattomuutta ja vanhurskautta ei Aaron olisi millään tavoin voinut edustaa kansaa Jumalan edessä.

Kuinka selvän kuvan tämä puhdas ihokas antaakaan Herramme Jeshuan Messiaan ominaisuuksista! Jumala itse kutsuu Häntä "iankaikkiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan" (Ps. 110), ja apostoli selittää tämän sanoen, että Hän "ensiksi, niin kuin Hänen nimensäkin merkitsee, on 'vanhurskauden kuningas' ja sen lisäksi vielä 'Saalemin kuningas', se on 'rauhan kuningas'" (Hebr. 7:2).

Vanhurskaus on Hänen ensimmäinen ominaisuutensa, ja siinä Hän on kuningas, ja Hän voi täydellisesti turvata ne, jotka kuuluvat Hänen edustamaansa kansaan. Hän voi turvata heidät ja peittää heidän heikkoutensa, niin että heillä on rauha. Hän antaa omilleen rauhan, vaikka he ovatkin heikkoja ja syntisiä. Apostoli Johannes sanoo: "Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeshua Messias, joka on vanhurskas" (1 Joh. 2:1). Vanhurskaudessaan Hän voi olla meidän ja koko maailman syntien sovitus. Ja profeetta Jeremia sanoo, että Israelin pelastajan nimi on oleva: "Herra on meidän vanhurskautemme" (Jer. 23:6).

Jumalan lapsi voi turvallisesti luottaa tällaiseen vanhurskauden kuninkaaseen. Kiinnittäessään silmänsä Häneen hän voi tietää, ettei "tämän maailman ruhtinas", eivät ihmiset eivätkä enkelitkään ole havainneet Hänessä mitään virhettä. Hän voi edustaa kaikkia omiaan, puettaa heidät vanhurskauden pukuun sekä taata heille rauhan. Sen tähden hän voi riemuiten yhtyä profeetan sanoihin: "Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä Hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Sillä niin kuin maa tuottaa kasvunsa ja niin kuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan, niin saattaa Herra, Herra versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden" (Jes. 61:10,11).

Ihokkaan päälle puettiin sitten olkavaate eli sinisestä (uusi käänn. "sinipunaisesta") kankaasta tehty kasukan viitta. Tämä oli pitkä ja laaja, olkapäistä jalkoihin ulottuva vaippa. Koko mies oli siis ikään kuin kätketty siniseen vaippaan. Sininen on taivaan väri, ja ylimmäinen pappi esiintyi tässä taivaallisena, taivaan Jumalan edustajana. Hänen tärkein tehtävänsä olikin suoritettava kaikkeinpyhimmässä, johon ei voinut päästä kukaan muu kuolevainen. Merkillistä on, ettei papeilla ylimalkaan ollut sinistä pukua. Se viittaa siihen, että heidän palveluksensa oli täällä maan päällä. Mutta siniseen pukuun puetun ylimmäisen papin toimi oli taivaallista.

Jeshuan Messiaan ylimmäispapillinen toiminta tapahtuukin pääasiallisesti taivaassa. Vuodatettuaan verensä ja annettuaan henkensä meidän syntiemme sovitukseksi Hän heti riensi taivaaseen ja asettui Isän oikealle puolelle. Siellä Hän Ylimmäisenä pappina edustaa omiaan. Siellä oli ennen "veljien syyttäjä", "joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä" (Ilm. 12:10). Mutta kun meidän "edesvastaajamme" tuli sinne, niin "syyttäjä" heitettiin ulos, eikä häntä sen koommin ole siellä ollut. Onhan sen tähden kaikkien Herran lunastettujen syytä riemuita. "Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!" (Ilm. 12:12). Taivas on siis meidän suuren Ylimmäisen pappimme varsinainen olinpaikka. Apostoli sanookin: "Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen Ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen." Ja sen jälkeen apostoli sanoo vielä: "Jos Hän siis olisi maan päällä, ei Hän olisikaan pappi" (Hebr. 8:1-5).

Kiinnittäkäämme siis aina silmämme ja huomiomme siihen Ylimmäiseen pappiin ja edesvastaajaan, joka on taivaassa, Isän oikealla puolella. Ei meidän tarvitse olla riippuvaisia ihmisistä. Hän on siellä oikealla paikallaan, taivaallisessa pyhäkössä; Hän on "Herra taivaasta". Hänen kauttaan tulee meille sieltä kaikki siunaus.

Tästä sinisestä kasukan viitasta eli olkavaatteesta on vielä huomattava, että siinä oli sangen huolellisesti tehty pääntie eli läpi päätä varten. Siitä on sanottu: "Sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niin kuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi" (j. 32). Tämä kasukan viitta oli siis tehtävä erittäin huolellisesti; varsinkin oli pääntie, kaulan ympärys, tehtävä lujaksi ja kestäväksi. Tämän vaatekappaleen tuli säilyä kauan, ja itse asiassa se sittemmin olikin Aaronin pojan Eleasarin pukuna (4 Moos. 20:26-28). Joistakin raamatunkohdista luemme, että joku suuren murheen tai hämmästyksen valtaamana repäisi vaatteensa, niin tekivät esim. Jaakob ja Joosua, kun heidät valtasi murhe ja hämmästys. Mutta ylimmäinen pappi ei koskaan reväissyt vaatteitaan; ei mikään murhe eikä mikään hämmästys saanut häntä valtaansa. Ainoastaan yhdessä kohdassa Raamattu kertoo, että ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa (Matt. 26:65). Mutta silloin olikin jo tullut aika, jolloin esikuvat lakkasivat ja todellinen Ylimmäinen pappi astui näkyviin: Messias meni Karitsana uhrialttarille ja heti sen jälkeen esiripun sisäpuolelle.

Aaronin sininen vaippa oli tehty niin, ettei sen käyttäjä saanut repiä sitä rikki. Kuitenkin sekin kului kerran loppuun, sillä se oli laadultaan maallista ja ajallista. Mutta tässä lujassa rakenteessaan se viittaa meidän Vapahtajamme iankaikkiseen pappeuteen. Ajattele tätä, sinä Jumalan lapsi: sinun Ylimmäinen pappisi Jumalan luona ja edesvastaajasi ei häviä eikä kuole. Ei mikään hämmästys, murhe tai pelko voi tehdä tyhjäksi Hänen tointansa sinun hyväksesi. Sinä voit olla murheessasi, ahdistuneena tai pelon alaisena. Mutta Häntä ei ahdista pelko; Hän voittaa varmasti aina ja vie työnsä perille asti. Hänelle, joka Jumalan vallan kautta on tullut Ylimmäiseksi papiksi (Hebr. 7:21), ei mikään ole mahdotonta. Mikä turva tässä onkaan!

Mutta katselkaamme vielä vihdoin sinisen viitan helmaa, oli ihania koristuksia. "Ja tee sen helmaan granaattiomenia punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja kiinnitä ne helmaan ympärinsä ja niiden väliin kultatiukuja yltympäri. - Ja Aaron pitäköön sen yllään toimittaessaan virkaansa, niin että kuuluu (vanh. käänn. "niin että siitä kilinä kuuluu"), kun hän menee pyhäkköön" (j. 33,35). Nämä tuntuvat meistä omituisilta koristuksilta juhlallisessa jumalanpalveluksessa, mutta jumalallisessa valossa katsottuina ne ovat siunausta tuottavia asioita.

Pieniä, kultaisia kulkusia yltympäri pitkin helmaa - mikä hiljainen, ihana musiikki niistä mahtoikaan kuulua, kun ylimmäinen pappi liikkui pyhässä palveluksessa! Joka askeleelta kuului soitto. Seisoessaan esipihalla odottava kansanjoukko hiljaisessa jännityksessään varmaankin ajatteli tätä sointua kuullessaan: "Nyt hän on toimessa meidän edestämme ja hyväksemme." "Kultatiukujen kilinä kuuluu; ihanaa mahtaa olla Herran läheisyydessä ja autuaallista katsella Hänen kirkkauttaan!"

Rakkaat ystävät! Kyllä soitto kuuluu sieltä taivaallisesta pyhäköstä tänne alhaisiin maan paikkoihin, joskus hiljaisena sointuna, joskus valtavin äänin; sieltä kuuluu ihanaa lohdutusta, rauhaa, rakkaita ja voimaa tuottavia lupauksia. Minä, sinä ja te kaikki olemme sitä usein kuulleet. "Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa Minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää" (Luuk. 13:8). Niin kuuluu Ylimmäisen papin ääni Jumalan edessä yhden hyväksi. "Teidän vanhuuteenne asti Minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka Minä kannan" (Jes. 46:4) - kuuluu sieltä toisen hyväksi. "Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään" (Luuk. 22:32) - Hän kuiskaa kolmannelle. Ja kun Ylimmäinen pappi esiintyy Jumalan edessä, saattaa joku neljäs täällä alhaalla kuulla tällaisenkin ilosanoman: "Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi" (Jes. 1:18). Ja eräälle viidennelle annetaan vakuutus: "Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään" (Hebr. 10:14). Erään kuudennen hyväksi kuuluu kehotus: "Heittäkää kaikki murheenne Hänen päällensä, sillä Hän pitää teistä huolen" (1 Piet. 5:7).

Eivätkö nämä ole ihania sointuja sieltä taivaallisesta pyhäköstä! Nehän kuuluvat sieltä tänne asti, eivätkä ne suinkaan ole syntyneet täällä maan päällä! Oi, jospa korvamme vain paremmin avautuisivat oikein kuulemaan näitä ihania ääniä, ettei niistä mitään meiltä hukkaan kaikuisi!

Ja kultaisten kulkusten välissä koreilivat sitten granaattiomenain tapaiset. Näin oli Herra säätänyt: "...vuorotellen kultatiuku ja granaattiomena, viitan helmaan ympärinsä" (j. 34). Ylimmäisen papin toiminta oli siis oleva hedelmällistä toimintaa, täysin sopusoinnussa sen puheen kanssa, mitä kultatiu'ut edustivat. Ylimmäinen pappi oli oleva kansansa hedelmällisenä edustajana Jumalan edessä. Ja jos katselemme tarkemmin näitä granaattiomenia, niin huomaamme, että niissä on aivan samat värit kuin hänen puvussaan yleensä. Ylimmäisen papin toiminta ja sen hedelmät ovat siis täysin sopusoinnussa hänen ominaisuuksiensa kanssa. Ylimmäinen pappi ei niin muodoin esiinnykään sellaisena, jonka puhe on niin kuin "helisevä vaski tai kilisevä kulkunen", vaan sellaisena, jonka puhe on "kultaomenia hopeamaljoissa".

Kaikki Israelin ylimmäisessä papissa oli ainoastaan varjoa; mutta varjon esikuvat viittaavat tarkasti ja täydellisesti siihen todellisuuteen, tosi olentoon, joka on ilmestynyt Jeshuassa Messiaassa, todellisessa Ylimmäisessä papissamme. Jumalan lapset ovat saaneet ja saavat aina ja joka päivä kokea, että Hänen puheensa ovat suloisia. Mutta ne ovat myös elämää ja voimaa meidän edestämme ja hyväksemme, ja niiden hedelmät putoilevat täällä helmaamme aivan lahjana ja ilman omaa ansiotamme. Ennen kuin Hän erkani täältä maan päältä, Hän sanoi omilleen: "Minä olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti" (Joh. 14:16). Ja ilmestyttyään Jumalan eteen iankaikkisena Ylimmäisenä pappina Hän heti lähetti tänne alas kansalleen tämän esirukoilijan toimensa kaikkein kalleimman hedelmän. Pietari oli ensimmäisiä, jotka tulivat siitä osallisiksi, ja hän todistaa tästä seuraavasti: "Koska Hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette" (Apt. 2:33).

Ja lukemattomat ovat ne lahjat, joita Hänen omansa ovat saaneet ja vieläkin saavat joka päivä, kaikki ihmeellisiä hedelmiä Hänen toiminnastaan Isän luona. Ja ne kaikki ovat sopusoinnussa Hänen olemuksensa ja ominaisuuksiensa kanssa. Ja muistakaamme, kuinka sanomattoman lahjan ja kalliin oikeuden Hän on meille valmistanut, kun me Hänen kauttaan saamme tulla ja rukoilla, mitä tahdomme. "Mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen" (Joh. 14:13,14). Kaksi lujaa vakuutusta! Oi, autuas sinä kansa, jolla on sellainen Ylimmäinen pappi Jumalan kasvojen edessä!

Jokainen Herran kansaan kuuluva nostakoon siis turvallisesti ja iloisessa luottamuksessa katseensa sinne ylös; halvinkin ja heikoin voi sen tehdä. Siellä on Ylimmäinen pappi, "joka aina elää rukoillakseen heidän edestään!" Ja Hän on sen selvästi todistanut: "Isä, Minä tiedän, että Sinä aina kuulet Minua." Me voimme siis turvallisesti päätellä; "Koska Hän elää ja rukoilee minun edestäni ja Hänen rukouksensa tulee aina kuulluksi, niin silloinhan minun pelastukseni on täydellinen! Eihän minulta koskaan puutu mitään!" Niin on, rakkaat ystävät, meidän pelastuksemme on täydellinen. Olkoon silmämme iankaikkisesti kiintynyt Häneen lapsellisessa luottamuksessa!

Toiseksi on ylimmäisen papin puvussa otettava huomioon

olkavaate

2 Moos. 28:2-7 (kirjoituksen lopussa)

ja tahdomme tarkata sen esikuvallista merkitystä. Edellisessä olemme puhuneet sinisestä olkavaipasta eli kasukan viitasta, jonka kautta ylimmäinen pappi tai oikeammin hänen virkansa ja arvonsa erotettiin tavallisista papeista, jotka toimittivat palvelustaan yksinkertaisissa pellavavaatteissaan. Ylimmäisen papin palvelus oli korkeampaa ja arvokkaampaa. Sininen vaippa korotti hänet täältä maan päältä taivaaseen ja osoitti, että hänen palveluksensa oli oleva kaikkeinpyhimmässä suoranaisesti Jumalan edessä. Tämän sinisen olkavaipan päälle oli nyt pantava se koristuksin kaunistettu olkavaate (vanh. käänn. "esivaate"), josta nyt aiomme puhua.

Herra oli käskenyt, että Aaronin pyhät vaatteet oli tehtävä "kunniaksi ja kaunistukseksi". Tämän olkavaatteen "kunnia ja kaunistus" oli siihen kudotuissa väreissä. Tässä ovat edustettuina sininen (uusi käänn. "punasininen"), purppuranpunainen, helakanpunainen ja valkea väri. Olemme jo aikaisemmin huomauttaneet, että sininen on taivaan väri. Purppuraväri taas kuvaa inhimillistä kuninkuutta ja kunniaa. Helakanpunainen väri puhuu meille vuodatetusta verestä, kuolemaan annetusta elämästä, ja valkea väri kuvaa viattomuutta ja vanhurskautta. Nämä samat värit esiintyivät myös ilmestysmajassa, sen esiripussa ja muualla. Mutta tässä on kuitenkin olemassa varsinainen erotus; ilmestysmajan esineissä ei ollut kultaa, kun sitä vastoin ylimmäisen papin olkavaatteessa oli täysin kullan hohto, sillä kankaaseen oli kudottu kultalankaa. Siitä Raamattu sanoo: "Kultalevyt taottiin ohuiksi ja leikattiin säikeiksi, taidokkaasti kudottaviksi punasinisten, purppuranpunaisten ja helakanpunaisten lankojen ja valkoisten pellavalankojen sekaan" (3 Moos. 39:3). Jokainen värilanka punottiin siis yhteen kultalangan kanssa, ja niin kankaasta kulta loisti kaikista väreistä. Aaronin puku oli siis todella loistava.

Kulta merkitsee kaikissa Vanhan Testamentin esikuvissa jumalallista luontoa. Ja Aaron edusti siis ylimmäisen papin puvussa sekä inhimillistä että jumalallista luontoa. - Me kaikki tiedämme, että Herramme Jeshua oli alentanut itsensä ja ottanut halvan ja köyhän ihmisen muodon. Hän oli siis todellinen ihminen; sen Raamattu todistaa meille kauttaaltaan (esim. Fil. 2:6,7). Ja ilmestysmajan kankaiden värit antavat meille kuvan tästä Hänen inhimillisestä luonnostaan. Mutta kun Hän oli täällä suorittanut tehtävänsä, Hän astui jälleen jumalalliseen kunniaansa. Ja tietoisesti Hän halusikin sinne takaisin. Kuulkaamme, kuinka innokkaasti Hän tässä asiassa puhuttelee Isäänsä: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi Sinut"; ja edelleen: "Ja nyt, Isä, kirkasta Sinä Minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka Minulla oli Sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan" (Joh. 17:1,5).

Hän palasi siis siihen jumalalliseen kunniaan, josta Hän oli luopunut astuessaan alas tänne maailmaan. Ja kun Hän oli astunut suurena Ylimmäisenä pappina oman verensä kautta, "joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri", sisään taivaalliseen pyhäkköön, tuli Hänen jumaluutensa kulta heti selvästi näkyviin. Stefanus näki Hänet Jumalan kirkkaudessa. Saulus näki Hänet valossa, joka oli auringon valoa kirkkaampi, ja tuli sen nähtyään sokeaksi. Ja Johannes, joka oli täällä onnellisena nojannut Jeshuan rintaa vasten, kaatui nyt Hänet nähdessään kuin kuolleena Hänen jalkojensa juureen. Jumalan edessä Jeshua Messias ei esiinny ainoastaan "Ihmisen Poikana", vaan "asetettuna Jumalan Pojaksi voimassa" (Room. 1:4), ollakseen siellä meidän edestämme iankaikkisena Ylimmäisenä pappina.

Oi kuinka paljon ihania opetuksia ja autuaallista lohdutusta onkaan Jumalan lapsille annettu näissä asioissa! Tässä on Messias, koko Messias, ihmisenä ja Jumalan Poikana, sellaisena kuin Hän alensi itsensä rakkaudesta meihin, meni kärsimyksiin ja kuolemaan, ollen täydellisesti yhteydessä meidän kanssamme täällä maan päällä. Mutta tässä on myös kunniassaan ja kirkkaudessaan se Messias, jonka kautta kaikki on luotu, joka kantaa kaikki voimansa sanalla, ja joka siellä taivaassa Ylimmäisenä pappina edustaa omiaan! Halleluja!

Tässä olkavaatteessa on vielä otettava huomioon kauniit olkakappaleet. "Siinä olkoon kaksi yhdistettävää olkakappaletta, ja se kiinnitettäköön niihin molemmista päistään" (j. 7). Siitä, mitä Mooses kertoo, käy selville, että olkavaate oli vaatekappale, joka peitti ylimmäisen papin ruumiin rinnasta alkaen polviin saakka; rinta ja olkapäät olivat vapaina. Mutta molemmilla olkapäillä oli kuitenkin olkakappaleet, jotka olivat tehdyt samanlaisesta värikkäästä ja kullanhohtoisesta kankaasta kuin itse olkavaate, ja ulottuivat rinnan yli aina vyötäisille asti.

Olkapäät ovat Raamatussa voiman kannattajina sekä vallan merkkinä. Siitä puhutaan monessa kohdassa. Aaronin puvussa olivat olkapäät samalla tavoin koristetut ylimmäispapillisilla koristuksilla kuin lanteetkin, ja niin muodoin samoin vihityt erikoiseen palvelukseen Jumalan edessä kansan hyväksi. Tällä on suuri ja syvä merkitys. Se merkitsee, että kaikki hänen voimansa ja lahjansa, olivatpa ne ruumiillisia tai hengellisiä, kaikki hänen arvonsa ja henkilökohtaiset etuoikeutensa kuuluivat Jumalalle ja olivat käytettävät kansan hyväksi. Ja kyllähän Mooses ja Aaron saivat usein tuntea, että tämä kansan kuorma kävi heille sangen raskaaksi. Mooses huusi Herralle kerran, kun kuorma tuntui hänestä sietämättömän raskaalta, sanoen: "Miksi olet tehnyt niin pahoin palvelijallesi, ja miksi en ole saanut armoa Sinun silmiesi edessä, koska olet pannut kaiken tämän kansan minun taakakseni? Olenko minä kaiken tämän kansan äiti tai isä, koska käsket minua kantamaan sitä sylissäni, niin kuin hoitaja kantaa imeväistä lasta, siihen maahan, jonka olet valalla vannoen luvannut heidän isillensä?" (4 Moos. 11:11,12) Kyllä siinä vankkoja olkapäitä, vahvoja hartioita tarvittiin, jotta voisi Jumalan edessä tätä virkaa toimittaa!

Meillä on sellainen Ylimmäinen pappi, joka edustaa kansaansa Jumalan edessä, sitä kansaa, jonka Isä on Hänelle antanut; "Hänen hartioillaan on herraus" (Jes. 9:5), ja Hän on täysin altis ja mahdollinen sekä kantamaan että edustamaan kansaansa. Hän sanoikin tänne jääville omilleen, kun Hän lähti täältä. edustamaan heitä Jumalan eteen: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matt. 28:18).

Kuinka turvallista meidän onkaan sen tähden olla, vaikka olisimmekin heikkoja ja monessa ahdingossa eläviä! Sanokaamme siis kukin itsellemme: vaikka tuntisitkin itsesi heikoksi ja vianalaiseksi sekä kelvottomaksi palvelijaksi, saat kuitenkin olla varma siitä, että ne hartiat, jotka kantavat maailman ja joitten päällä on "herraus", voivat kantaa sinutkin heikkouksinesi. Usko Häneen, ole kärsivällinen ja aina iloisessa luottamuksessa.

Koristetut olkakappaleet ulottuivat, paitsi olkapäille, myös rinnan yli. Rinnassa on sydän, ja siinä asustavat ihmisen tunteet, halut ja taipumukset, koko hänen rakkautensa. Aaronin tuli siis antaa, ei ainoastaan voimansa, vaan myös kaikki sydämensä taipumukset, koko rakkautensa, Jumalan palvelukseen kansansa edestä. Hän ei saanut suorittaa palvelustaan niin kuin jotakin koneellista työtä tehdään, vaan hänen tuli palvella pyhässä innossa ja palavassa rakkaudessa. Hänen tuli koko sieluineen alla siinä työssä, jota hän toimitti. Me kaikki ymmärrämme, ettei Aaron eikä kukaan ihminen voi tällaista palvelusta täydellisesti suorittaa. Sen tähden Jumala toi esiin tämän asian esikuvallisesti näissä vaatekappaleissa, jotka viittasivat siihen tulevaan, suureen Ylimmäiseen pappiin, joka todellisuudessa omistaa kaikki nämä asiat.

Hänestä on meille ilmoitettu: "Hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti" (Joh. 13:1). Hänen pyhitetyssä rinnassaan ei ollut mitään epäröintiä eikä vaihtelua; eivät paholaisen hyökkäykset eikä kuoleman voima voineet vähentää eivätkä hävittää sieltä pois rakkauden voimaa. Hän oli rakastanut omiaan ja rakasti heitä loppuun asti. Ja Hän onkin vakuuttanut meille: "Niin kuin Isä on Minua rakastanut, niin Minäkin olen rakastanut teitä; pysykää Minun rakkaudessani" (Joh. 15:9). Mutta Hänhän onkin itse rakkaus, ja Hän on pitänyt huolta siitä, että Hänen kuvansa on annettu meille, jotta voisimme saada siitä ravintoa, lohdutusta ja lämpöä. Apostoli on sen kuvan esittänyt: "Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii Rakkaus ei koskaan häviä" (1 Kor. 13:4-8). Kuinka ihanaa ja autuaallista onkaan katsella Häntä sellaisena, ja sellainen Hän on vieläkin edustaessaan meitä siellä ylhäällä kirkkaudessa!

Olkavaate oli puettava sinisen olkavaipan päälle. Kyllähän Jumala olisi voinut nähdä sen yhtä hyvin, vaikka se olisi ollut ihokkaan ja sinisen kasukan viitan alla, mutta ei kukaan Israelin lapsista olisi silloin sitä nähnyt. Mutta nyt se oli kaikkien nähtävissä. Kaikki israelilaiset voivat sitä katsella, ihailla sen värirunsautta ja kullanhohtoa sekä ottaa siitä sitä lohdutusta, jota kalliit esikuvat voivat antaa.

Jumalan tarkoitus on, että me, Hänen lapsensa, oppisimme oikein tuntemaan niitä ominaisuuksia ja täydellisyyksiä, joiden Hän on antanut tulla ilmi Pojassaan. Hän tahtoo, että näkisimme ja omistaisimme sen, minkä Messias on meille tuonut. Meidän tulisi olla paljon tarkkaavaisempia Messiaan töiden ja ominaisuuksien suhteen, paljon innokkaampia niitä vastaanottamaan ja niihin syventymään! Hänessä yksin on elämä, ja Hänen tuntemisensa on vieläkin oleva "iankaikkinen elämä", niin on ollut jo yli tuhat yhdeksänsataa vuotta. Maailma tosin ei tunne tätä, vaikka se saattaa tietää Hänestä yhtä ja toista. Mutta meidän tulee tuntea Messias "Jumalan voimana ja Jumalan viisautena" (1 Kor. 1:24); ja tässä meillä on "iankaikkinen elämä". Meidän tulee alati ottaa itsellemme ravintoa Hänestä ja Hänen ihmeellisistä elämänvoimistaan, kunnes kerran saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on. Pyhän Hengen valaisema apostoli Paavali, vielä niinä aikoina, jolloin hänellä oli "halu täältä eritä" (Fil. 1:23), lukee kaikki tappioksi Messiaan tuntemisen rinnalla ja yhä halajaa, niin kuin sanat kuuluvat: "tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä osallisuuden" (Fil. 3:10). Ja apostoli Pietari sanoo, että "Hänen tuntemisensa kautta" meille on lahjoitettu kaikki, "mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan" (2 Piet. 1:2,3).

Oi, kuinka paljon lohdutusta ja autuaallista ihanuutta meiltä menisikään hukkaan, ellemme näkisi Herran taivaallisia ihanuuksia, jotka ovat asetetut aivan meidän nähtäviksemme! Mutta kuinka rikkaiksi tulisimmekaan, jos yhä tahtoisimme ottaa itsellemme ravintoa "Messiaan tutkimattomasta rikkaudesta" (Ef. 3:8)!

Kolmanneksi on otettava huomioon ylimmäisen papin

vyö

2 Moos. 28:8 (kirjoituksen lopussa)

joka kiinnitettiin ruumiin ympäri olkavaatteen päälle. Tämä vyö oli sopusoinnussa muun puvun kanssa; se oli tehty sinisistä, purppuranpunaisista, helakanpunaisista ja valkoisista langoista, joiden sekaan oli kudottu kultalankoja. Se oli siis ihana vyö, "kunniaksi ja kaunistukseksi", kuten kaikki ylimmäisen papin vaatteet. Muilla papeilla, jotka myös palvelivat pyhäkössä, oli vyö samaa valkoista kangasta kuin se yksinkertainen valkoinen viitta, joka oli heidän virkapukunaan.

Vyö kuului varsinaisesti israelilaisten pukuun, ja vielä nytkin se kuuluu itämaalaisten pukuun. Vasta vyöllä vyötettynä israelilainen oli valmis työhön ja toimeen. Silloin eivät löysät vaatteet olleet esteenä työssä, kun ruumis jännitettiin voimaa vaativiin tekoihin. Sen tähden Raamattu puhuu paljon vyöstä ja vyöllä vyöttäytymisestä. Kun ihminen on vyöllä vyötetty, hän on valmis työhön. Kun Herra tahtoo antaa meidän tietää, kuinka on taisteltava hengellisiä vihollisia vastaan, jotta heidät voitaisiin voittaa, Hän sanoo apostoli Paavalin kautta: "Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä", ja se on myös ensimmäinen asia niille, jotka "rauhan evankeliumia" ilmoittavat (Ef. 6:14,15). Ja profeetta Jeremialle Herra antaa tällaisen käskyn: "Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä Minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu" (Jer. 1:17). Ja jotta Jumalan lapset olisivat valmiit julistamaan "Messiaan kärsimyksiä ja niiden jälkeen tulevaa kunniaa", sanoo apostoli Pietari: "Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeshuan Messiaan ilmestymisessä" (1 Piet. 1:13).

Herramme Jeshua itse käskee meitä olemaan valmiit ja odottamaan Hänen tuloaan, näin sanoen: "Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa" (Luuk. 12:35). Ja vieläpä kuulemme, kuinka Herralle itselleen profeetallisen Hengen kautta huudahdetaan, ikään kuin kehotukseksi valmistautumaan työhön: "Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi, ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta" (Ps. 45:4,5). Niistä ja muista samanlaisista lauseista ilmenee selvästi, mitä Jumalan Sana tarkoittaa vyöllä vyöttäytymisellä.

Ylimmäisen papin vyö on etupäässä merkki siitä, että hän on valmis työhön. Pyhäkön ulkopuolella leirissä tai kotioloissa liikkuessaan ei Aaronin tarvinnut esiintyä vyöllä vyötettynä. Mutta mennessään Herran pyhäkköön toimittamaan palvelusta hänen täytyi aina vyöttää vyö pyhien vaatteittensa ympärille. Ja siellä hänellä olikin paljon työtä; ja Jumala oli antanut selvät ja tarkat käskyt, mitä oli tehtävä. Siitä ei saanut mitään tinkiä pois, ei mitään oman mielensä mukaan jättää tekemättä. Sen ymmärrämme, kun luemme esim. 4 Moos. 28. lukua. Ylimmäisen papin tuli siis pitää huolta siitä, ettei polttouhrialttarilta puuttunut mitään, ja että pesuastiassa oli aina puhdistavaa vettä. Kultainen lampunjalka lamppuineen oli puhdistettava joka päivä, ja se tarvitsi uutta öljyä. Kultainen alttari tarvitsi suitsuketta joka aamu ja joka ilta, näkyleipäpöydälle oli asetettava tuoreita leipiä. Kaikkein pyhimmässä oli aikanaan vihmottava verta ym. Aaronin piti vyöttää itsensä vyöllä ja olla valmis kaikkiin näihin tehtäviin.

Tämä antaa meille ihanan kuvan Messiaasta ja Hänen toiminnastaan taivaassa. Ei Hän ole mennyt sinne ollakseen rauhassa, ei suinkaan; vaan Hän on vyöttänyt itsensä ja on aina valmis työhön. Hän ei ole levossa, vaan Hän toimii siellä meidän hyväksemme. Hänen maan päällä ollessaan Hänen tunnussananaan oli: "Minun Isäni tekee yhäti työtä; ja Minä myös teen työtä" (Joh. 5:17), ja se koskee Häntä vielä nytkin siellä ylhäällä. Ja Hebrealaiskirjeestä saamme lukea: "...tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen"; ja edelleen siellä on sanottu: "Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin Hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu" (Hebr. 8:2,6).

Niin muodoin Hän on vielä täydessä työssä; ei Hän ole hellittänyt vyötään eikä väsynyt toimessaan. Kun apostoli Johanneksen sallittiin viimeisen kerran heittää silmäys esiripun toiselle puolelle, hän näki Jeshuan suurena Ylimmäisenä pappina ja vyöllä vyötettynä. Kuulkaa, kuinka hän kirjoittaa: "Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn" (Ilm. 1:12,13). Hän oli siis varustettuna työhön ja toimeen, kun Hän seisoi kultaisten lampunjalkain keskellä valmiina puhdistamaan lamppuja, lisäämään öljyä ja valmistamaan valoa.

Oi, kuinka ihanaa onkaan ajatella tätä! Jokainen valonsäde, jokainen armonosoitus, jokainen voima, joka armon valtakunnasta tulee meidän pimeydessä vaeltavien ja heikkojen osaksi - se on kotoisin Hänestä! Rukouksemme tulee kuulluksi, meille annetaan, mitä rukoilemme, meidän tarpeemme täytetään, me pelastumme hädästä, sillä Hän toimii siunatussa työssään Jumalan edessä kirkkaudessa! On niin kuin profeetta sanoo, että koska Hän pani henkensä vikauhriksi, niin Hän elää kauan ja "Herran tahto toteutuu Hänen kauttansa" (Jes. 53:10). Siitä meille virtaa autuutta ja elämää, kun Jeshua toimii taivaassa suurena Ylimmäisenä pappina.

Mutta ylimmäisen papin vyö ei ole ainoastaan merkkinä siitä, että hän on valmis työhön, vaan myös siitä, että hän palvelee. Työ ei ole aina samaa palvelua. Mutta ylimmäisen papin työ oli palvelusta. Jumala oli käskenyt hänet palvelemaan ja määrännyt palvelustavan ja välikappaleet. Me kaikki tiedämme, ettei Aaron liikkunut pyhäkössä oman itsensä tähden, vaan hän oli Jumalan palvelija ja kansan edustaja Jumalan edessä. Jumala itse oli niin säätänyt Moosekselle; ja sen tähden apostoli sanoo: "Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin" (Hebr. 5:4). Sellainen oli ylimmäisen papin toimi pyhäkössä; hän ei palvellut omaa tahtoaan ja etuaan noudattaen, vaan hän oli Jumalan palvelija kansan hyväksi.

Juuri sellainen oli Jeshuan Messiaan tehtävä ihmiskunnan ihmeellisessä pelastuksessa. Hän palveli. Jo Vanhassa Testamentissa Häntä nimitetään usein Herran palvelijaksi. Eräässä kohdassa Hänestä sanotaan: "Katso, Minun palvelijani, jota Minä tuen, Minun valittuni, johon Minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni Häneen, Hän levittää kansakuntiin oikeuden" (Jes. 42:1).

Ja edelleen: "Katso, Minun palvelijani menestyy, Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva" (Jes. 52:13). Ja kohta sen jälkeen vielä: "Tuntemuksensa kautta Hän, Minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa" (Jes. 53:11).

Näin oli sanottu jo ennen Hänen maailmaan tuloaan. Ja kun Hän sitten oli ilmestynyt tänne, Hän puhui usein siitä, että Isä oli Hänet lähettänyt. Yli kolmekymmentä kertaa Hän kutsuu itseään Jumalan lähettämäksi. Ja mitä palvelustointa varten Jumala oli Hänet lähettänyt, sen Hän sanoo meille selvästi: "...niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä" (Matt. 20:28).

Jos tämä Messiaan palvelus olisi päättynyt täällä maan päällä suoritettavaan palvelukseen, olisi meidän asiamme ollut sangen huonolla kannalla. Mutta Hän istuu nyt vyötettynä valtaistuimellaan, ja Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kun Hän toimittaa Isän iankaikkista armopäätöstä! Kerran Hän palveli täällä heikkoudessa; nyt Hän palvelee siellä voimassa ja kunniassa. Ja se palvelus kestää niin kauan, kunnes täydellisesti pelastetaan ne, jotka Isä on Hänelle antanut, ja kunnes maailma ja kaikki, mitä siinä on, on alistettu Hänen jalkojensa alle.

Vanhan liiton ylimmäinen pappi kuuli ja otti vastaan kansansa anomukset ja kantoi ne suitsukkeen savussa kultaisella alttarilla Jumalan eteen. Niin Messiaskin ottaa nyt vastaan meidän anomuksemme ja kantaa ne Jumalan eteen. Hänen kauttaan ne ovat otolliset Isälle; Hän, meidän suuri Ylimmäinen pappimme ja alttarimme, pyhittää lahjamme. Ja ennen kuin Hän kärsi täällä, Hän pesi myös opetuslastensa jalat ja sanoi, ettei kenelläkään ole osaa Hänen kanssaan, ellei Hän saa pestä tämän jalkoja. Tämä on ihmeellinen ja ihana esikuva siitä, mitä Hän nyt kunniassaan tekee omiensa hyväksi. Hän pesee joka päivä heidän jalkojaan niin, että he voivat vaeltaa otollisina taivaalliselle Isälle. Ja Hän antaa heille samalla esikuvan oikeasta nöyryydestä, kuinka heidän tulee menetellä veljiään kohtaan, kun ovat saaneet osakseen Isän suosion.

Mitä sinä heikko, arkaileva ja alakuloinen Jumalan lapsi sanot tähän? Hän kantaa sinunkin anomuksesi Isän eteen, ja Hän pesee sinun jalkasi, niin että kaikki sinun syntisi ja heikkoutesi pyyhitään pois ja sinä esiinnyt puhtaana pyhän Jumalan edessä. Rohkaise mielesi! Kuinka Hän voisikaan muuta tehdä, kun Hän tunnustaa olevansa omiensa kanssa niin yhtä, että he ovat Hänen ruumiinsa jäseniä. Kyllä Hän myös pitää heistä hellää huolta. Sen tähden apostoli sanoo: "Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Messiaskin seurakuntaa, sillä me olemme Hänen ruumiinsa jäseniä" (Ef. 5:29,30).

Mutta vielä meidän tulee tarkata erästä tämän ylimmäisen papin vyön puolta. Se on myös kokoavana ja säilyttävänä siteenä, ja tässä on myös tärkeä esikuva. Vyötä käytettiin ja käytetään vieläkin itämailla, ei ainoastaan vaatteita kiinnittävänä siteenä, vaan myös rahojen säilyttäjänä, jonkinlaisena rahakukkarona. Muistattehan, kuinka meidän Vapahtajamme puhui opetuslapsilleen matkavarustuksista sanoen: "Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne" (Matt. 10:9). Aaronilla ei ollut lainkaan rahoja vyöhön pantaviksi; mutta hänen rikkautensa oli hänen kauniissa, ihanissa ja esikuvallisissa vaatteissaan, ja vyö piti koossa ja vahvisti niitä kaikkia. Sellaisella vyöllä vahvistettuna ylimmäinen pappi siis astui rikkauksineen Jumalan eteen kansan hyväksi.

Jeshuassa Messiaassa, oikeassa Ylimmäisessä papissa, ovat todellakin kaikki ne ihanat rikkaudet ja täydelliset lahjat, joita Aaronin puvussa kuvattiin. Messiaassa ovat kaikki nämä esikuvien esittämät rikkaudet niin täydellisinä, että ne ovat hyvänä tuoksuna ja iankaikkisena mielisuosiona Isän sydämelle. Hänen pohjaton, iankaikkinen rakkautensa - se on se vyö, se täydellisyyden yhdistävä side, johon Hän kokoaa kaikki rikkautensa asettaakseen ne Isän eteen meidän hyväksemme. Hän on meidän ihmeellinen edustajamme. Mitä meidän olisi pitänyt tehdä, mutta mitä syntisinä emme voi, sen Hän tekee, kun koko sydämestään, koko sielustaan, koko voimastaan ja koko mielestään antautuu iankaikkisessa rakkaudessa Jumalalle meidän hyväksemme. Meillä ei ole mitään rikkauksia, jotka kelpaisivat Jumalalle, mutta iankaikkisen Ylimmäisen pappimme turvissa me voimme ilmestyä Isän eteen pyhäkössä näin tyhjinä kuin olemme, näin ilman omaa ansiotamme, ja - me olemme otollisia, niin että Isän mielisuosio on kääntynyt meihin. Oi kuinka ihanaa! Iankaikkinen mielisuosio! Riemuitse, sinä uskovainen sielu, sinä heikko Jumalan lapsi!

Puhuessamme tästä ylimmäisen papin vyöstä emme voi olla lopuksi huomaamatta erästä seikkaa. Hän on sanonut profeetta Jeremian kautta: "Sillä niin kuin vyö liittyy miehen kupeisiin, niin Minä liitin koko Israelin heimon ja koko Juudan heimon itseeni, sanoo Herra, että se olisi Minun kansani, Minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi" (Jer. 13:11). Tässä puhutaan esikuvallisesti Herran seurakunnasta, jonka Hän on ostanut kalliilla verellään. Herra yhdistää oman kansansa kiinteästi itseensä. Siellä seisoo siis suuri Ylimmäinen pappi kunniassaan ja kirkkaudessaan, ja Hänen ympärillään ja kiinteästi Häneen yhdistyneenä on Hänen kansansa. Täällä heikkona ja ahdistettuna - siellä yhdistyneenä Herran kanssa ja kaikkien Hänen uskovaistensa kanssa! Tottahan suumme silloin täyttyy kiitoksella, niin että ylistyslaulut kaikuvat. Sydämemme on täynnä kunnioitusta, kiitosta, iloa, riemua ja rauhaa! Pyhä Henki onkin apostolin kautta todistanut, että Hän on tehnyt meidät eläviksi Messiaan kanssa - ja yhdessä Hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Messiaassa Jeshuassa" (Ef. 2:5,6). Yhdessä Hänen kanssaan! Oi sinä siunattu ylimmäisen papin vyö! Suurelle Ylimmäiselle papille olkoon kiitos ja ylistys!
Ivan Veniaminovitsh  Kargel  

 


2 Moos. 28:31-39
28:31 Kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista;
28:32 ja sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niinkuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi.
28:33 Ja tee sen helmaan granaattiomenia punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja kiinnitä ne helmaan ympärinsä ja niiden väliin kultatiukuja yltympäri,
28:34 vuorotellen kultatiuku ja granaattiomena, viitan helmaan ympärinsä.
28:35 Ja Aaron pitäköön sen yllään toimittaessaan virkaansa, niin että kuuluu, kun hän menee pyhäkköön Herran eteen ja tulee sieltä ulos, ettei hän kuolisi.
28:36 Tee myös otsakoriste puhtaasta kullasta ja kaiverra siihen, niinkuin sinettisormusta kaiverretaan, sanat: 'Herralle pyhitetty.'
28:37 Ja sido se punasinisellä nauhalla, niin että se on kiinni käärelakissa; etupuolella käärelakkia se olkoon.
28:38 Ja se olkoon Aaronin otsalla, niin että Aaron kantaa kaiken sen, mitä israelilaiset rikkovat uhratessaan pyhiä uhrejansa ja antaessaan pyhiä lahjojansa; ja se olkoon alati hänen otsallaan, että Herran mielisuosio tulisi heidän osaksensa.
28:39 Kudo myös ruutuinen ihokas valkoisista pellavalangoista, ja tee käärelakki valkoisista pellavalangoista, ja tee vyö kirjokudoksesta.

2 Moos. 28:2-8

28:2 Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi.
28:3 Ja puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua.
28:4 Ja nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä: rintakilpi, kasukka, viitta, ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. Ja he tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua.
28:5 Ja he ottakoot tätä varten kultaa sekä punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja.
28:6 Kasukan he tehkööt kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, taidokkaasti kutomalla.
28:7 Siinä olkoon kaksi yhdistettävää olkakappaletta, ja se kiinnitettäköön niihin molemmista päistään.
28:8 Ja vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se: kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.


 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti